Advices

Wat is de gedaagde?

Wat is de gedaagde?

Wie is de gedaagde? In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht in de dagvaardingsprocedure. Tegenpartij van de eiser.

Wie is de verweerder in een rechtszaak?

Als er een rechtszaak tegen u is aangespannen, wordt u aangeduid als verdachte, gedaagde, belanghebbende of verweerder.

Wat doet een eiser?

Eiser, eisende partij Degene die een zaak voor de rechter brengt door een dagvaarding uit te brengen. Enkelvoudige kamer Een zitting met één rechter die rechtspreekt. Zie ook Meervoudige kamer. Gedaagde, gedaagde partij De partij die in de dagvaarding door de eiser wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen.

Hoe hoog is griffierecht?

Tarieven 2021

Dagvaardingszaken of verzoekschriften Griffierecht niet-natuurlijke personen 1 Griffierecht natuurlijke personen 2
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500 € 1.013 € 507
Aktes € 132 € 132
Verzetschrift Wet Mulder € 126 € 85

Wat is een verweerder?

Wat is een verweerder? In civiel of bestuursrecht: de tegenpartij van de verzoeker of eiser.

Wat betekent verweerder?

De wederpartij in een procedure die wordt ingeleid met een verzoekschrift. Een verweerder wordt ook wel gedaagde genoemd, maar dit is een partij die bij dagvaarding is opgeroepen om te verschijnen in een gerechtelijke procedure. Degene die de dagvaarding uitbrengt is de eisende partij (ook wel: eiser).

Wat betekent een verweerschrift?

In het woord verweerschrift zit “verweer”. En verweer betekent verdediging. Een verweerschrift is een schriftelijk stuk waarin iemand zich verdedigt tegen de standpunten van de ander.

Waarom een tussenvonnis?

Vaak wordt een tussenvonnis gebruikt om te beslissen over het verdere verloop van de procedure zoals een mondelinge behandeling, d.i. een zogenaamde comparitie (verschijning) van partijen, een bewijsopdracht aan een van de procespartijen of een benoeming van een deskundige.

Wat is een eiser en gedaagde?

De partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen, wordt ‘de eiser’ genoemd. De andere partij heet ‘de gedaagde’.

Wat is het griffierecht?

Griffierecht is de vergoeding die door een gerechtelijke instantie wordt geheven voor het in behandeling nemen van een rechtszaak. Griffierechten worden geheven in civiele zaken, bestuursrechtelijke zaken en in belastingzaken. In strafzaken wordt geen griffierecht geheven.

Wie moet er griffierecht betalen?

Griffierecht bij civiel recht Wordt een civiele rechtszaak gevoerd bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. De eiser is degene die naar de rechter stapt. Bij de rechtbank en hogere instanties betaalt ook degene die wordt aangeklaagd (de gedaagde) griffierecht.

Wie is de appellant?

Degene die in hoger beroep gaat.